Duurzaam kan zoveel beter


Actueel (zie ook berichten onder de tab 'Nieuws'):

22 augustus 2017.
Gemeente Lochem wijst vervolgplan windturbines af omdat er onvonvoldoende draagvlak voor is; de meerderheid van de inwoners is tegen of sterk tegen.
Binnen 750 meter is 84 procent van de  omwonenden tegen het initiatief. Maar ook vanuit de indirect omwonenden  op grotere afstanden (750 m tot 5 km) is de weerstand ertegen nog vrij groot te noemen.

juni 2017
Wethouder van Staalduine heeft bij de gemeenteraad PN een startnotitie ingebracht om kleine en middelgrote windturbines (van 10 tot 60 m ashoogte: dit is tot 100 m tiphoogte) in onze gemeente te doen onderzoeken. De ambtenaren die het stuk geschreven hebben gaan daarbij volledig voorbij aan de realiteit van vandaag: provinciaal beleid en recente uitspraken daarbij, kleinere turbines zijn achterhaald en uit produktie; op zee kan het veel groter, beter en zonder subsidie. Bovendien haalt men oude koeien uit de sloot over de behoefte: potentieel weer windturnes langs de N470 en in de Balij, terwijl beide voorstellen al eerder zijn afgewezen (door de Raad respectievelijk Provinciale Saten). Maar dat eindresultaat lees je niet terug in het stuk. Conclusie: een onnnodig document dat je op het verkeerde been zet, zonder realiteitswaarde, onzorgvuldig qua opzet en aanpak  en  beslist zonde van ons belastinggeld en de tijd er aan besteed of nog te besteden. Er zijn veel betere onderwerpen te bedenken!
Op 15 juni maakten 3 insprekers volstrekt helder dat het gemeentelijk voorstel ondeugelijk is en er betere alternatieven zijn. Een overgrote Raadsmeerderheid was dezelfde mening toegedaan en wil de startnotie van tafel: is achterhaald, niet nuttig  en zelfs ongewenst. Een nog grotere Raadsmeerderheid wees op 27 juni de startnotitie definifief af: achterhaald, te weinig potentie en betere alternatieven mogelijk. Ook de Centrale Overheid wijst kleinere windturibines af omdat ze niet rendabel zijn. Zie verder in  Telstar Online hier en hier.

 7 mei 2017
Op 8 mei is er een Workschop in PN over 'energie neutraal'. Belangrijk is daarbij aan te sluiten op het voortschrijdend inzicht wat de Provincie Zuid Holland via scenario's heeft verworven: vooral besparen, slimmer (her)gebruiken i.p.v. accent op meer productie,' boven lokaal denken uitstijgen' en een slimmere transitie bewerkstelligen. Verspilling is nu nog extreem groot: 2* warmtebehoefte particulieren wordt door de industrie gedumpt in de haven van Rotterdam, veel subsidie naar onrendabele 'groene energieoplossingen', etc.!  Conclusie: de energie prestatieladder moeten we van boven naar beneden gaan aflopen en niet (meer) omgekeerd te werk gaan en dat bekostigen..
Zie link: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/@15200/co2-besparing-2050/

9 en 28 februari 2017
Gedeputeerde Staten neemt een door alle provinciale fracties gedragen advies over en haalt de twee potentiële windturbine locaties: ‘ Balij/A12 en Technopolis /A13’ uit de lopende PlanMer procedure. De locaties in het gebied van de voormalige Stadsregio Rotterdam gaan wel normaal verder in de zienswijze procedure. Zie hier het Provinciale verslag.  Opvallend is dat het door Pondera opgestelde concept planMer nog steeds diverse fouten bevat, ondanks de tijdige signalen daarover van onder meer de Klankbordgroep Balij.  De landelijke adviescommissie MER constateert in haar jaarverslag 2015 dat zelfs 66% van de Milieueffect rapportages essentiële gebreken vertoont. Een heel zorgelijk cijfer want correctheid en zorgvuldigheid is een noodzakelijke  voorwaarde voor objectieve voorlichting en zeker ook: verantwoorde keuzes en  beslissingen!

6 februari 2017
Ondanks het vele verzet nemen Gedeputeerde Staten (GS) Zuid Holland het Windturbineplan voor de Balij vooralsnog mee in de vervolgprocedure. Op 8 februari 2016 begint om 19.00 uur de bespreking in het Provinciehuis in de Haag  over  het voorstel PlanMer Windturbines van GS (Gedeputeerde Staten). Uw aanwezigheid is belangrijk: met velen samen zijn we meer hoorbaar en sterker richting PS (Provinciale Staten). Want PS beslist uiteindelijk (dus niet: GS) of er windturbines in de Balij mogen komen. Dus: gemeenteraden en burgers samen optrekken en een krachtig signaal 'tegen' afgeven, zie hier (Marijke vd Meer ZTM) , hier (CDA ZTM+ PN) en hier (Telstar PN). Zie voor een argumentenoverzicht het manifest en hier voor een radio interview met Aris Jan Hofker (BalijWindmoleVrij), Edward de Lanoy (CDA Pijnacker-Nootdorp) en Ina Mantjes (Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp).

16 december
Via misleidende informatie probeert Natuur en Milieufederatie Zuid Holland nu zelf 'windturbines in de Balij' aan de man te brengen.
Dit ondanks het kritische KBG Balij rapport dat als advies dient voor de behandeling in Provinciale Staten die nog moet plaatsvinden.
Ook op andere plekken in Nederland gaat 'duurzame windenergie' niet samen met zorgvuldig handelen, zie hier , hier en hier (NMF Drente).

28 november 2016
De eindrapportage van de Klankbordgroep Balij in verband met wel of geen windturbines is uitgebracht aan verantwoordelijk  gedeputeerde, mevrouw Bom-Lemstra. Een uitgebreid bericht en het rapport zelf zijn integraal  opgenomen in Telstar Online


3 november 2016
De Balij prachtig in beeld gebracht  door Winfried van Meerendonk, voorzitter van de vogelwerkgroep Zoetermeer. Dit is nog een follow up video van Aris Hofker.

22 oktober 2016
Hier leest u de laatste informatie over de Klankbordgroep Balij. Ook na het ontvangen van aanvullende antwoorden van Pondera, PZH en SBB  blijven er nog veel onduidelijkheden in  de planMer onderbouwing over. Het draagvlak aspect is geheel onbelicht gebleven qua impact en invloed. In de politieke besluitvorming worden 3 sporen betrokken: technisch inhoudelijk (planMer), het draagvlak (sociale dimensie) en bestuurlijk/politiek. Dus zelfs als het technisch mogelijk is (planMer), kan het sociaal onwenselijk zijn (draagvlak ontbreekt) en bovendien speelt bestuurlijk/politiek  of het een haalbare /wenselijke keuze is.

30 augustus 2016
Inmiddels is de reactie van de Gedeputeerde binnen. Mevrouw Bom-Lemstra geeft aan dat het in haar ogen zorgvuldige proces de kritische houding van Balij Windmolen Vrij niet rechtvaardigt. Zij gaat echter nergens in op de feiten die het comité aandraagt en klampt zich vast aan haar 'eigen waarheid'. Gedeputeerde bevestigt hiermee het beeld dat de Provincie in een ivoren toren zit en ver af staat van burgers en lokaal bestuur. Via een Klankbordgroep onder leiding van een Windmediator wil Provincie het communicatieproces nu verbeteren. U kunt hier het complete bericht in het Streekblad Zoetermeer lezen en hier een AD berichtgeving. De Telegraaf meldt 10/9 echter dat communicatie-/evaluatie trajecten erop gericht kunnen zijn om daarmee een 'hoera verhaal' te kunnen presenteren; NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windtutbines) en VEH (Vereniging Eigen Huis) willen daarom niet meer deelnemen aan een reeds lopende EZ (Ministerie van Economische Zaken) evaluatie en stappen er uit.

15 augustus 2016
PZH Gedeputeerde Bom-Lenstra heeft recent een  ‘2x7 brief’ ontvangen van Comité Balij Windmolen Vrij uit Zoetermeer en Platform Duurzaam kan zoveel Beter uit Pijnacker-Nootdorp, handelende over de ‘onzorgvuldigheden in het het proces en locatie keuze in het kader van het concept planMER traject'. Het betreft 7 nieuwe bezwarende feiten en 7 evidente tegenstrijdigheden in het betoog van deze Gedeputeerde op 29/6/2016 bij de behandeling in de Provinciale Staten. Stichting Het Groene Hart rapporteert over de problematiek in haar Kwaliteitsatlas. De Stichting heeft zich eveneens uitgesproken tegen tegen grote windturbines in het Balij gebied..

8 en 29 juni 2016
11 Insprekers spraken onder ongekend grote publieke belangstelling in over 'geen Grote windturbines in de Balij' inde Commisievergadering. Vele Statenleden waren het eens met deze opvatting maar het is nog geen (af)gelopen traject. Wordt dus vervolgd. Zie verder het AD en Radio West en CDA en hier . Op 29 juni was hetzelfde onderwerp in Provinciale Staten aan de orde. Ook nu was de Balij met 5 insprekers een top-item, zie bijvoorbeeld inspraak van Ina Mantjes Fractievoorziter van Gemeentbelangen Pijnacker-Nootdorp. Eindresultaat: het MER traject wordt alsnog volledig doorlopen en vervolgens een politieke discussie over de wenselijkheid. Onze inschatting op basis van het voortraject: de Balij gaat er uit omdat het een beslist slechte keuze is,  geen draagvlak heeft en ook niet verdient!

1 juni 2016
Op 8 juni bespreekt de Provinciale Statencommissie Ruimte en Leefomgeving de windmolens in de Balij.
De commissie adviseert gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra. Kom naar Den Haag! Zie voor meer actuele informatie hier.

21 mei 2016.
Een wolf in schaapskleren? Opvallend is dat Natuur en Milieu Federatie Zuid Holland NMFZH nu openlijk toegeeft  'mede ontwikkelaar en mede eigenaar' van grote windturbines in de Balij te willen zijn (kennelijk al jaren mee bezig...). Hun marketing boodschap is onder meer 'draagvlak te faciliteren om een beter milieu te bereiken via  windturbines'. Het is dus bij hen al net zo als bij Staatsbosbeheer: gewoon gericht op 'verdienen in en aan de natuur via bijproducten' om de eigen organisatie in stand te houden. Dit effect is vooral ontstaan na het wegvallen van diverse subsidies, want dan moet je zelf iets  bedenken en dat verkopen. Hier: de natuur op een uitlegbare wijze voor je eigen verdien karretje spannen.
Natuur visies en adviezen zijn dan verder met een korreltje zout te nemen (want het eigen belang prevaleert). Gelukkig houdt Natuurmonumenten haar rug nog steeds recht op dit punt en hopelijk krijgen ze daardoor extra steun vanuit de maatschappij, onder meer van burgers die zich niet meer herkennen/ zich genomen voelen door andere organisaties.

10 mei  2016
Ondanks veel kritiek en geen draagvlak hebben Provinciale Staten Zuid Holland  besloten om toch door te gaan met het planMER onderzoek naar grote Windturbines in de Balij. De volgende fase is behandeling in  Gedeputeerde Staten op 8 juni aanstaande. Velen zullen dan inspreken en uw support/aanwezigheid  aldaar om 'de Balij grote windturbine vrij te houden'  is zeer welkom en nodig. Kijk hier voor de actualiteit  omdat er momenteel te veel en te snel gebeurt om het hier  te herhalen.

15 april 2016
 Algemeen Dagblad wijdt een uitgebreid artikel aan de gang van zaken rond 'grote windturbines in de Balij', waaronder  het onzorgvuldige, ondoorzichtige en inconsistente optreden van Staatsbosbeheer om daar een aantal grote windturbines te willen plaatsen. Ter illustratie van de groote en impact: hier de opbouw van een grote windturbine (promotie film!), zelfs zonder de enorme heipalen en beton fundering die in onze omgeving extra nodig is..
Ook lokaal  is er ruime aandacht voor het onderwerp: zie bijvoorbeeld in Streekblad Zoetermeer. Wilt u weten hoe mooi de Balij is, kijk dan even hier.

18 maart 2016
 Op woensdag 16 maart 2016 hebben wij als Platform ‘Duurzaam kan zoveel beter PN’ overleg gehad met BurgercomtéBalij Windmolenvrij’.
Naast het belangrijke aspect ‘leefklimaat bescherming in de omgeving’ delen zeker ook de visie en ambitie om de Balij als belangrijk natuur- en recreatie gebied in de huidige kwalitatieve staat te bewaren en liefst nog haar meerwaarde voor de regio te vergroten.

Wij zullen actief samenwerken om dat te bevorderen en inbreuken daarop via grote windturbines bevechten. Samen hebben we nog meer expertise, meer energie en er is een duidelijke synergie bij een gemeenschappelijke aanpak vastgesteld.


26 Februari 2016
Getuige een brief aan ons Platform heeft Staatsbosbeheer (SBB) nog steeds geen afdoende antenne ontwikkeld om maatschappelijke signalen op te pikken. Dit gelet op hun vasthoudendheid om toch 'grote windturbines in de Balij' te willen faciliteren, ondanks alle signalen uit onze omgeving.
Lees verder bij de tab Dossier (scroll daar helemaal naar beneden voor de SBB brief en ons commentaar daarop).
Voor onze visie op de recent vastgesteld aanpak van de verduurzaming in onze gemeente Pijnacker-Nootdorp  ga naar de tab Zienswijzen (bovenaan).

18 Februari 2016
Wethouder van Staalduine neemt een amendement van CDA Gemeentebelangen PN en Leefbaar PN over om ‘kosten en nut van windturbines' vanuit systeemdenken te beoordelen (windturbines behoeven altijd back up)  en vooral ook  ‘de harde criteria / voorwaarden  voor plaatsing ‘ expliciet vooraf mee te nemen en dat zeker niet achteraf/impliciet/helemaal niet'. Dit ter voorkoming van onduidelijke of  onbruikbare voorstellen / ongewenste bijeffecten van de gepresenteerde oplossingen. Een dergelijk windenergie potentie onderzoek (gaat alleen nog om de kleinere turbines tot 60 m tip hoogte) heeft ook geen prioriteit meer: warmte benutting heeft veel meer potentie, dus daar kijken we eerst en vooral naar en brengen dat hopelijk tot volle wasdom. Dit naast een bijzondere aandacht voor de efficiency verbetering, vooral ook  in de tuinbouw via onder meer moderne kas- en teeltoplossingen. Want dat is altijd nodig en ook verreweg het belangrijkste om effectief energie en CO2 reductie te bewerkstelligen

 Januari 2016
De gemeenteraad en bewoners van Zoetermeer mobiliseren zich nu eveneens actief tegen grote windturbines in groengebied de Balij, zie website: www.balij-windmolen-vrij.nl

December 2015
Wij roepen u op om - in overeenstemming met het eerdere unanieme Raadsbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp  tegen grote windturbines in de Balij - via een zienswijze voor 12 januari 2016 (= verlengde termijn) bezwaar te maken tegen het aanstaande Provinciale planMER  onderzoek.
Zie
HIER voor enkele zienswijze voorbeelden en de procedure. Het verhaal in Telstar-online dd 3 dec. 2015 treft u aan bij Dossiers (onderaan pagina).
Naast de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal ook het gemeentebestuur van Zoetermeer (was zelfs niet op de hoogte gesteld door de Provincie Zuid Holland!) namens hun gemeenschap eveneens afwijzend reageren via het indienen van een zienswijze. In Rokkeveen en Meerzicht is er boosheid richting PZH
.

November 2015
Provinciaal planMER ligt ter visie met ondermeer een onderzoek naar grote windturbines in natuur- en recreatiegebied de Balij. Informatieavond in Pijnacker op 23 november. Gemeentebstuur PN houdt zich tot nu toe helaas stil in het openbaar. Buurtgemeenten aan de kust bekennen daarentegen eerlijk kleur;  zij wijzen grote windturbines op zee eenduidig af in verband met schadelijke bij effecten op omgevingskwaliteit en recreatie. Zij steunen actief de actiegroep ' Vrije Horizon'.          Naast door onze eigen Raad (unanieme steun motie ' tegen grote windturbines in de Balij') zou ons gemeentebestuur zich ook gesteund mogen voelen door de VNG die tegen een dominante Provincierol  en voor meer gemeentelijke zeggenschap op dit onderwerp is. Ook elders in onze Provincie, waaronder het Westland,  heeft men ernstig bezwaar tegen aanwijzing in de planMER als onderzoekslocatie en dienen een zienswijze in.

September 2015
Op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp heeft gemeentebestuur de Raad geantwoord dat zij loyaal aan de Raadsuitspraak 'geen grote windturbines in de Balij' zal vasthouden in haar contacten met de Provincie ter zake. Staatsbosbeheer (SBB) is de initiatiefnemer voor grote windturbines in de Balij. SBB  heeft  tegen haar eigen beleid in  daarover niet afgestemd met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en haar inwoners.

Augustus 2015
VVD fracties in Lansingerland en in Rotterdam zetten flinke vraagtekens bij de alternatieve windturbine locaties in hun gemeenten en stellen daarover vragen aan het gemeentebestuur. Zij willen opheldering over de gemeentelijke betrokkenheid bij deze PZH- planMER procedure en zijn tegen de plaatsing in directe omgeving van woningen, bedrijven en recreatiegebieden. Dit gelet op de negatieve effecten voor vele betrokkenen. Het PZH onderzoek moet verlegd worden naar worden naar 'betere oplossingen' (= zonder deze nadelige bij-effecten).

Augustus 2015
Platform 'Duurzaam kan zoveel Beter' beveelt inwoners en organisaties in onze gemeente aan om VOOR 23 SEPTEMBER 2015 een zienswijze op de ontwerp visie ‘Duurzame Energie en Uitvoeringsprogramma 2016-2018 ’ in te dienen, gericht op een sterk verbeterde versie. Een voorbeeld zienswijze windt u hier.                       Lezenswaardig ter orientatie op de locale situatie:  WINDENERGIE IN DE GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP? en Duurzaam kan zoveel Beter...

Augustus 2015
Eind juli 2015 heeft Minister Schultz een kennisbericht Geluid van windturbines aan de Tweede Kamer aangeboden dat aanzienlijk meer lawaai toelaat  dan voorheen, dit  ondanks zware kritiek van NKPW en NLVOW. Zie verder onder Nieuws.

Augustus 2015
Onderzoek naar (grote) windturbines in de Balijbos. De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (MER) voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. In het MER worden bovendien drie nieuwe locaties onderzocht die buiten de voormalige stadsregio Rotterdam vallen en die zijn aangedragen door initiatiefnemers. Dat zijn locaties in Delft (Technopolis), Pijnacker-Nootdorp (A12 de Balij) en Westland (ABC Westland). De provincie wil bewoners, ondernemers, andere overheden en exploitanten betrekken bij het milieueffectonderzoek en verdere proces (MER startdocument en ter visie legging voor bezwaren inbreng). Hierover volgt na de zomer meer informatie .

Juli 2015
Gemeente Pijnacker heeft haar ontwerp visie ‘Duurzame Energie en Uitvoeringsprogramma’ voor commentaar vrijgegeven tot 23 september. Ondanks de brede kritiek op de eerdere windturbine locatie visie van de gemeente en unanieme afwijzing ervan in de Raad is nu op verzoek van de tuinbouw opgenomen: "Ontwikkelen beleidsvoorstel (in 2016): Meer ruimte voor Windenergie (tot 60 meter)". De Raad heeft overigens zelf gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden , wenselijkheden en haalbaarheid van middelgrote windturbines (tot 60 m tiphoogte). Deskundigen twijfelen echter of dit voldoende potentie heeft en breed toepasbaar is in onze gemeente, gegeven de nadelige bijeffecten voor de omgeving en de noodzakelijke back up in centrales. In ieder geval is het vereist om vooraf eenduidige en afdoende criteria vast te stellen die recht doen aan de eerdere brede kritiek op de gemeentelijke voorstellen voor locaties voor grote windturbines. Het is van belang dat er tijdig en voldoende commentaar signalen naar de gemeente gaan over dit uitvoeringprogramma onderdeel, opdat niet opnieuw onnodige capaciteit en geld wordt verspild. OPROEP: DIEN ZELF OOK EEN ZIENSWIJZE IN; EEN VOORBEELD VINDT U HIER VERMELD.

Juli 2015
Het verzet tegen de komst van windmolens in het Westland groeit. Sinds er afgelopen weekend (maart 2015) in Maasdijk een actiegroep is opgericht tegen de bouw van een windmolen, hebben al meer dan honderd mensen zich aangesloten. Actievoerders denken en vinden dat langzamerhand het economisch belang zwaarder weegt bij de gemeente Westland en de provincie dan dat van de inwoners. In juli 2015 heeft de Raad zich vervolgens unaniem uitgesproken tegen dit Provincieplan voor grootschalige turbines en een Raadsmeerderheid is bovendien tegen turbines met ashoogte groter dan 45m of vermogen groter dan 30 kW.

November 2014 (bron: de Volkskrant) Nog  goede windturbines (die dus nog vele jaren meekunnen) worden voortijdig vervangen door de (grond)eigenaren om subsidie redenen: dit heeft niets met duurzaamheid te maken,  werkt kostenverhogend en ondermijnt het draagvlak .
Het werpt ook een schril licht op de motieven van de zogenaamd door duurzaamheid gedreven initiatiefnemers van windenergie.

Juli 2014 Een meerderheid in de Provinciale Staten Zuid Holland verwerpt vervolgens de voorstellen voor grote windturbines langs de A12 Balij PN, A13 Technopolis Delf en ABC Westland. Motief: voldoen niet aan de criteria te stellen bij een zorgvuldig proces. Zie verder onder Nieuws.

Mei 2014 Provincie Zuid Holland heeft in haar ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit het groengebied de Balij langs de A12 recent alsnog toegevoegd als opstelplaats voor grote windturbines. Dit mede op verzoek van Staats Bosbeheer die zo energiesubsidies kan 'innen' ter verbetering van haar kaspositie. 
Gemeenteraad en gemeentebestuur PN  willen echter de Balij beschermen  (zie eerdere besluitvormingstraject Structuurvisie)  en Wethouder van Egmond heeft dit namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp ingebracht op de Provinciale hoorzitting op 21-23 mei 2014.
Het Platform 'Duurzaam kan zoveel beter' heeft dit standpunt uiteraard ondersteund en tevens gemotiveerd aangegeven dat ook 'middelgrote windturbines' (tiphoogte 60-70m) geheel niet passen in onze natuur-, recreatie- en tuinbouw omgeving en/of nabij bevolkingsconcentraties.

Februari 2014 Gemeenteraad stemt op 20 februari 2014  het volledige 'grote windturbine opstelpuntenplan Pijnacker-Nootdorp' weg via een unaniem aangenomen motie, dus inclusief het vervallen van de laatst overgebleven optie in het Balijbos, zie verder onder  Nieuws
De gemeenteraad maakt op 12 februari 2014 met overgrote meerderheid duidelijk dat windturbines nergens passen in onze gemeente, zie verder onder Nieuws
De gemeente Pijnacker-Nootdorp trekt het gewraakte Windturbine plan, behoudens 'enkele plekken langs de A12', volledig in. Dit gelet op de massale en gefundeerde kritiek in het voortraject. Het is uiteraard erg jammer dat velen daar jarenlang zoveel moeite voor moesten doen, terwijl al vanaf het begin duidelijk was dat een heilloze weg werd bewandeld door het gemeentebestuur en ambtenaren. Zie voor meer details tab Dossier (scroll daarbij naar onderaan de pagina voor het Telstar bericht van 29-1-2014). Ook het groengebied Ruyven wordt gespaard en blijft groen (dus geen industrie aldaar) en ook geen tweede ontsluitingsweg tussen Pijnacker en Nootdorp omdat deze onnodig is.
Vervolgens ontvangt  de gemeente   van diverse organisaties (weer) veel kritiek op de beslist onlogische keuze om natuur-en recreatiegebied het Balijbos langs de A12, onderdeel van de Groenblauwe Slinger, mede voor meerdere grote hoge windturbines te bestemmen! Wordt vervolgd in de Raad...

Januari 2014 Op de hoorzitting over de ontwerp Structuurvisie op 8 januari 2014 laten insprekers geen spaan heel van de gemeentelijke windturbine plannen.

De windturbine ervaringen  elders die helaas ook de onze kunnen worden (een aansprekend voorbeeld):  Heerhugowaard (Luna Windcomité) en Stad van de Zon

Hier de soms aangrijpend verwoorde persoonlijke klachten over windturbines in Nederland (2013) voor  twintig opstelpunten op het meldpunt Windoverlast! 

Inleiding
Deze website heeft tot doel belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de activiteiten van het Platform “Duurzaam kan zoveel beter”.
Activiteiten die er op gericht zijn het bestuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te laten inzien dat er niet moet worden meegewerkt aan de plannen van vier tuinders en een projectontwikkelaar om vijf grote windturbines te willen plaatsen aan de rand van natuurgebied Zuidpolder en ingeklemd tussen woonkernen. Een plan dat in de huidige bestemmingsplannen niet is toegestaan, een plan dat niet past in de provinciale plaatsingsvisie windenergie van Zuid-Holland en waartegen zich diverse natuurverenigingen al hebben uitgesproken.

Wij realiseren ons dat windenergie een positieve bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van het energiegebruik, maar we zijn er van overtuigd geraakt dat de door de tuinders voorgestelde locatie ongeschikt is, omdat de nadelige gevolgen voor de omgeving veel te groot zijn.

Platform “Duurzaam kan zoveel beter” is een gemêleerd gezelschap van bewoners uit verschillende delen van de gemeente en vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen. En, zoals dat voor groepen geldt: zoveel mensen, zoveel meningen, dus ook over windturbines. Maar waar we elkaar in vinden is onze zorg voor dit gebied. Gezamenlijk hebben we nagedacht en gesproken over het plan van de tuinders en unaniem verwerpen we het idee voor windturbines langs de N470.
Dat doen we niet zomaar. Daar zijn goede argumenten voor. Deze argumenten hebben we beschreven in onze notitie Duurzaam kan zoveel beter..."
Het gaat daarbij zowel om aspecten van natuur- en milieuschade als om gezondheid, leefbaarheid en effecten voor de waarde van bezittingen van burgers.

Op onderstaande foto's zijn de door de tuinders en hun projectontwikkelaar Wind & Co beoogde plaatsingslocaties van de turbines zichtbaar gemaakt:

en het enorme gebied dat volgens wetenschappelijk onderzoek schade ondervindt van de windturbines:

Het is overduidelijk dat plaatsing van windturbines op deze locatie een enorme negatieve invloed heeft op de wijde omgeving.

De gemeente heeft besloten om het plan van de tuinders te beoordelen in het licht van de integrale visie op duurzame energie die wordt ontwikkeld in het kader van de nieuwe structuurvisie. Deze structuurvisie zal in de zomer van 2012 gereed zijn. Wij hebben de verwachting dat de gemeente, net als wij, tot de conclusie zal komen dat plaatsing van windturbines op de rand van een natuurgebied en direct naast dichtbevolkte woonwijken ongewenst is. Mocht de gemeente, om welke reden dan ook, de tuinders toch hun zin willen geven dan is vervolgens de provincie aan zet. Windenergie op deze industriële schaal valt buiten de bevoegdheid van een gemeente. De provincie zal het plan dan beoordelen aan de hand van hun in januari 2011 vastgestelde plaatsingsvisie windenergie "Wervelender". Daarin komt de voorgestelde locatie niet voor als mogelijk plaatsingsgebied, sterker nog: daarin is natuurgebied Zuidpolder aangewezen als vrijwaringsgebied waarin plaatsing van windturbines niet is toegestaan.

Kortom, er is alle reden om aan te nemen dat het plan voor windturbines langs de N470 zal worden afgewezen.

Als u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen of opmerkingen hebt kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DUURZAAM KAN ZOVEEL BETER!

.......................................................................

Gemeente PN legt op 7 november 2013 een ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie en MER ter visie met daarin een Windturbine locatie plan dat ongewijzigd is overgenomen uit het GreenSpread locatie rapport van februari 2013. Dit ondanks alle commentaren daarop en tegen het geldende Provinciale beleid Zuid Holland in!

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 7 november 2013 een ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie en MER gedurende 6 weken ter visie gelegd. Daarin worden onverkort de opstelplaatsen voor windturbines volgens het GreenSpread locatieonderzoek overgenomen. In de ontwerp Structuurvisie knutselt de gemeente met de MER resultaten om de negatieve effecten van windturbines te verdoezelen. De gemeente wil binnenkort met de Provincie Zuid Holland in overleg treden om ontheffing op het verbod in de Provinciale Structuurvisie van januari 2013 te krijgen voor windturbines op haar grondgebied. Geen enkele van de stevig onderbouwde reacties van advies organisaties of burger initiatieven in de afgelopen jaren wordt genoemd, laat staan de inhoud ervan meegenomen of meegewogen door de gemeente PN. Wel wordt het tuinder initiatief om windturbines langs de N470 te bouwen expliciet genoemd. Het is nu aan de burgers en de Raad om de gemeente PN alsnog op het rechte spoor te zetten.

Het is daarom belangrijk dat ook vele burgers hun zienswijzen over dit belangrijke beleidsthema indienen binnen de maximale termijn van 6 weken na 7 november 2013. Hoe dat moet en ook gemakkelijk kan vindt u onder de tab Zienswijzen.
U kunt ook meer lezen in  ons Persbericht  en  de Zienswijze van het Platform op ontwerp Structuurvisie en MER over beleid windturbines.


Kernpunten over  windenergie  overgenomen uit   “Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte” d.d. 30-1-2013:

Artikel 10 Windenergie:
Een bestemmingsplan voor gronden buiten de op kaart 15 aangegeven locaties voor windenergie, bevat geen bestemmingen die de plaatsing van windturbines met een vermogen van meer dan 30 kW mogelijk maken.

Toelichting artikel 10 Windenergie:
Voor duurzame energievoorziening is bieden van ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie van groot belang. Met het oog op de verwachte klimaatveranderingen en energieschaarste is het voorzien in een groter aandeel duurzame energie urgenter geworden. Anderzijds zijn landschappelijke kwaliteiten centraler komen te staan in het ruimtelijk beleid en is de nieuwe generatie windturbines (en daarmee de invloed op het landschap) aanzienlijk groter dan circa tien jaar geleden. De provincie heeft daarom de eisen vanuit windenergie en de voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit afgewogen en met elkaar in balans gebracht. Vanuit ruimtelijke kwaliteit worden combinaties met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid en grootschalige scheidslijnen tussen land en water geschikt geacht. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan enkelvoudige lijnopstellingen, in samenhang met en evenwijdig aan de betreffende infrastructuur en scheidslijnen. Uitgesloten zijn gebieden die vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch of recreatief oogpunt kwetsbaar zijn. Mede door de grote omvang en ruimtelijke invloed van moderne windturbines is het van belang om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en versnippering over de hele provincie te voorkomen. Dit heeft geleid tot het aanwijzen van locaties windenergie, concentratiegebied windenergie (haven- en industriegebied Rotterdam) en zoekgebieden windenergie. De locaties zijn opgenomen op kaart 15 van deze verordening.

 Buiten de aangewezen locaties is het plaatsen van nieuwe grote windturbines uitgesloten. Dit werende beleid is alleen van toepassing op grote windturbines met een grote landschappelijke impact. Moderne windturbines hebben een ashoogte van 80 meter.

 De ondergrens voor het beleid is gesteld op windturbines met een vermogen van 30 kW. Kleinere windturbines komen in hoofdzaak voor in stedelijk gebied (maximaal vermogen zo’n 10kW). Vanuit een oogpunt van duurzame energievoorziening, maar veelal ook vanuit landschappelijk oogpunt, kan het plaatsen van kleine windturbines positief beoordeeld worden. Een afweging hierover kan op gemeentelijk niveau worden gemaakt.

 

Zie ook de  heldere 'Vragen en Antwoorden'  in verband met het Windenergievraagstuk in onze gemeente onder de Tab  " Over Ons"
Verder is lezenswaardig: Wind lost Niets op, een artikel in Elsevier Kennis, januari 2013, waaruit blijkt dat diverse vaak genoemde voordelen achterhaald zijn.
Dat geldt zeker ook voor het redactioneel  verslag (GEEN MEEWIND VOOR WINDENERGIE) in de Telstar van 13 maart 2013 over de Windturbine sessie onze  gemeente. Daaruit blijkt dat er erg weinig zinvolle mogelijkheden zijn voor windturbines in onze omgeving. Maar het daaronder geplaatste ingezonden stuk van enkele tuinders pleit er, met volledig voorbij gaan aan alle tegenargumenten, toch voor om windturbines langs de N470 te  plaatsen (zie onder de tab Dossier) . Ons commentaar daarbij licht toe waarom dit geen goed gefundeerd voorstel is.  Onder de tab Nieuws kunt u onder meer lezen dat schadeclaims van omwonenden steeds meer voor komen en de gemeente dan zelf ook aansprakelijk wordt gesteld voor forse bedragen als gevolg van windturbine schade.