Links

Advies voor gebruik van de links:
Leest u het lijstje hieronder eens rustig door. De tekst bij een link geeft in het kort de inhoud weer. We behandelen niet alleen windenergie, maar ook andere aan duurzaamheid en duurzame energie gerelateerde onderwerpen, waardoor tevens een meer gebalanceerd beeld wordt  geboden op de kansen en consequenties. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde publicaties.

Nationaal Kritisch Platform Windenergie  NKPW: Nederlands overkoepelend Platform tegen niet duurzame windenergie oplossingen, 110 organisaties, 10.000 leden.

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines NLVOW: Samen tegen de Windlobby, artikel in Elsevier over Windlobby CDA, LTO en Rabobank, april 2013.

Meldpunt Windmolenklachten in Nederland; een overzicht van de vele klachten en problemen als gevolg van windturbines in alle provincies

Wind Rush (video) Heldere illustratie van de nadelige effecten van grote windturbines op de gezondheid; ernstige geluidsklachten en ook visuele impact.

Zuid-Holland: enkele actuele voorbeelden windmolen klachten en het 'bestuurlijk handelen'

Draagvlak voor Dummies: feitelijk draagvlak voor windenergie in de lokale omgeving is kleiner dan 11% zo blijkt uit TNO-NIPO onderzoek

.European Platform Against Windfarms    EPAW: Europees overkoepelend Platform; meer dan 800 organisaties in 25 landen nemen hieraan deel.

North American Platform Against Windpower  NAPAW: Overkoepelend Platform van de vele organisaties n de VS en Canada tegen omgevingsschade door windenergie.

Caihtness Windfarm Information Forum Uitgebreide actuele documentatie over windturbine ongelukken wereldwijd en de ontwikkelingen in Schotland

Climategate.nl in 2015: Erkenning voor 5 jaar kritische en deskundige opstelling

Renewable, Sustainable and the Bruntland Commision (UN World Commission on Environment and Development), Roger Andrew over onzorgvuldig, onjuist en onvolledig gebruik van deze begrippen in het kader van duurzaamheid discussie's , 2015

Peter Rørdam gepensioneerd Hoge Raad rechter in Denemarken bericht over Windturbine corruptie en politiek struisvogelgedrag om ' het grote geld te steunen'

CPB  Bouw windmolens op land is nu verliesgevend;  uitstellen bespaart onnodige kosten en er is al een energie overschot  (Energie Overheid juni 2013)

PVDA Prominenten Vermeend en van der Ploeg
: Windenergie onbegrijpelijk en weggegooid geld (Telegraaf 1 juni 2013)

PVDA Prominenten Vermeend en van der Ploeg:  Geen windmolens, zon heeft de toekomst (Telegraaf 15 maart)

Pieter Lukkes (emeritus hoogleraar economische en sociale geografie) ergert zich rot aan het Overheidsgedrag inzake plaatsing windturbines (mei 2013)

Windmolendruk in Nederland nu al groter dan in Denemarken, door ir Hans Nauta, Architect (30 april 2013)

Klimaatbeleid in Eurocrisistijd  door Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar economische- en sociale geografie RU Groningen

Windenergie een drama in Spanje en Duitsland en Nederland met oogkleppen op gaat toch door, Climategate juli 2013

Provincie duwt  Westland en Midden-Delfland windmolens door de strot, Omroep West 2013

VVD Zuid Holland wil alleen windmolens op plaatsen waar er draagvlak voor is (2016)

VVD wil geen windturbines in Pijnacker-Nootdorp (januari 2013)

Strijd tegen windmolens laait op, Telegraaf april 2014

Subsidies helpen niet: windmolens blijven onevenredig duur, Elsevier april 2014

Windenergie sprookje is een nachtmerrie voor de belastingbetaler, Elsevier oktober 2014

Fryske Gea (natuurvereniging Friesland) op basis van enquete onder haar leden: windturbines niet in de natuur en ver van woonkernen!

Groen Links Raadslid in Friesland beargumenteert waarom grote Windturbines maatschappelijk niet rendabel zijn en kunnen zijn (2015)

Nieuwsuur over windenergie: Ongelooflijk! Oud PvdA staatssecretaris Vermeend heeft vernietigende kritiek op de verkwisting door het duurzame Energie akkoord, April 2014

NSW Government Australia
  Consultation for improved and more specific Planning Guidelines for Wind Farms

Universal rules for the approval of wind energy projects  Een mens en omgeving bewuste richtlijn opzet (Engels)

Provincie Zuid Holland nota Wervelender  Nota is vervallen en aantal windturbine locaties is aanmerkelijk ingeperkt i.v.m. impact op het landschap (zie hierna)

Provincie ZuidHolland: follow up nota Wervelender 2012: Om kwetsbaar landschap te ontzien wordt uitsluitend een klein aantal locaties benoemd als 'geschikt'

Open Brief aan Vaste Kamercommissie Min van EL&I  Rechtsbescherming burger ernstig beknot door ongebreidelde ontwikkeling Windturbineparken

Open brief aan Rutte en Samsom  Het duurzaamheidsbeleid is eigenlijk een symboolbeleid en daar moet mee gestopt worden zeggen 33 wetenschappers

Nationale Ombudsman: Rijk is te positief over windmolens. Verwijst naar een WRR-rapport met kritische kanttekeningen. 

Energie stromen in Nederland volgens CBS, ECN en NKPW ; windenergie levert daarin geen bijdrage van betekenis

Centraal Planbureau  Zonder subsidie is windenergie nog niet rendabel

Windenergie.nl Website Rijksoverheid toont via een berekening duidelijk aan dat windturbines zonder een forse subsidie flink verliesgevend zijn

Subsidies voor alternatieve (= duurzame) energie verstoren de markt en zijn zinloos, Volkskrant mrt 2013 W.R. van Haga, VVD raadslid Hlm en directeur Solar4u

Topbankiers 'verdienden' miljoenen met windmolen via fiscale constructies, bron: Volkskrant februari 2014

Europhysics Windturbines tot nu toe ongeschikt voor energie levering (Engels)

Energie Expert De economie van de duurzaamheid bij wind- en zonne energie

Energie kosten fors hoger in staten met veel windenergie in de VS, een Forbes rapportage, 2014

theEUnit  Windenergie veroorzaakt wereldwijd miljoenen dode vogels en vleermuizen (Engels)

Green energy is dead in Spain (and possibly also in other countries in Europe because of shale gas)

Meewind Promotie om mee te investeren in windenergie op zee.

Windkracht Uitleg over windenergie opwekking op zee en consequenties.

Winddelen (I)   Burgerparticipatie in windparken vereist een transparante, eerlijke en zorgvuldige presentatie van de voor- en nadelen van en voor alle betrokkenen I

Winddelen (II)  Burgerparticipatie in windparken vereist een transparante, eerlijke en zorgvuldige presentatie van de voor- en nadelen van en voor alle betrokkenen II

Windpower vs Wildlife by  Clive Hambler, Oxford University The shocking environmental costs on wildlife

Gezondheidsklachten windturbines  Een actiegroep uit Brabant illustreert met praktijkvoorbeelden.

Windturbines produceren te veel geluid  Brief NKPW aan Provincie Noord Holland over incorrrecte geluidsnormen en de te hoge geluidsproductie door windturbines

Kom eens slapen en ervaar het zelf! Geluidshinder windturbines in het Eemsland, Duitsland in 2012

Stichting Kritisch Platform Zijpe  Op de bres voor het open en veelzijdige duin- en polderlandschap van de Zijpe (NH)

Veiligheidssricio bij ijsafzetting op wieken windturbines Eneco heeft continue bewaking en stopt windturbines bij temperaturen rond de nul graden

Verzoekschrift "Geen windturbines binnen 2km van woningen" in behandeling bij Europees Hof

Society for Wind Vigilance  Minimum required distance is 2km for on shore Windturbines to prevent adverse health effects.

Wind lost niets op; noodzaak windenergie steeds twijfelachtiger, artikel in Elsevier Kennis, Simon Rozendaal, januari 2013

RIVM  Geluidshinder windturbines: 35dB(A) op de woning wordt reeds door 80% respondenten waargenomen (zie blz 15)

WOZ waarde Aanzienlijke waardedaling woningen door nabije Windturbines volgens gerechtelijke uitspraken

Windturbines and property values Website met uitgebreide informatie (internationaal) over de forse waardedaling van huizen door windturbines

Property values within 1,2 miles of windfarms slashed by 11%, study peformed by London school of Economics, 2014

Windturbine -Property Value Impact Studies- 15-40 % waardedaling bij woningen tussen 2000-2012, zo  blijkt uit een groot aantal onafhankelijke studies in de VS

Belangrijke uitspraak van Rechtszaak in Frankrijk: 10 windturbines, geplaatst in 2007,  moeten weer worden gesloopt omdat ze omgevingsschade schade veroorzaken

MacKay, University of Cambridge  Een leesbaar eBoek over Duurzame Energie, ontdaan van hype en opsmuk (Engels).

Wind- of Zonne energie Wat heeft duidelijk de meeste potentie? (Duits)

Vergeet windenergie, zet in op zonnecellen want daar zitten de toekomstkansen in, Volkskrant, 24 juni 2013

Monetary Realism, M. Sankowski, 2013  Zonne energie is mogelijk over enkele jaren reeds goedkoper dan kolen energie (Engels)

The Economiscs of Grid deflection: Zonnecellen plus batterij spoedig goedkoper dan en gelijkwaardig aan een netaansluiting, Rocky Mountain Institute, 2014

EPIA en Greenpeace International Heldere presentatie over de forse energie potentie van zonnepanelen

CIVITAS Londen Over misinformatie en misleiding in windenergie kosten berekeningen en over de duurzaamheidseffecten (Engels)

Mail Online 
Wind power could be the greatest scam of our age - and here are the tree lies that prove it

A world wide inventarisation by Willem Post (1): Energy from wind turbines actually much less than estimated due to a lesser Capacity factor and service live than estimated

A world wide inventarisation by Willem Post (2): Wind Energy CO2 Emissions Reductions are Overstated and it is also a very expensive reduction solution

Wikipedia  CO2 emissies vooral bepaald door een beperkte groep landen (China de grootste) die tegen een afgesproken beperking zijn, dus eind effect = CO2 groei!

Haarlem Gemeentelijke Co2 Monitor  Overzicht van energiegebruik en prijs/prestatie verbeterkansen in samenwerking met ENECO

Rio Environmental Summit  Overzicht 23 voornaamste ecologische veranderingen afgelopen 20 jaar in de wereld (Engels)

Lindzen, MIT USA Reconsidering the Climate Change Act; extra Co2 heeft negatief temperatuur effect; veroorzaakt dus geen extra temperatuurstijging (Engels)

Universiteit Oslo Hogere CO2 emissies zijn niet de hoofdoorzaak maar  een gevolg van temperatuurstijging blijkt uit langere termijn onderzoek (Engels)

Open brief van 125 wetenschappers aan Ban Ki-Moon (secr. VN): huidige wetenschappelijke inzichten ondersteunen niet de gangbare (extreme) klimaat- en weer uitspraken!

Klimaatverandering door CO2; moet je de visie van een dominee of van een ervaren meteoroloog volgen (brief aan gouverneur van Forida, 2014)

Climate Science misinterpretations: IPCC versus NIPCC on important issues compared (march 2014)

Climate forecast: muting the alarm; while (still) exaggerating even the IPCC is muting the effects of global warming (march 2014)

Heibel binnen IPCC Klimaatpanel door overdrijving effecten ; NL Klimaateconoom prof van Tol onderbouwt zijn genuanceerde visie (maart 2014)

Top klimaat experts geven toe dat de klimaatverandering slecht een kwart is van de eerdere verwachting; alle computermodellen zitten er fors naast (sept. 2013)

Whatever happened to Global Warming; zeer grote vraagtekens staan er nu bij de UNIPCC eerder voorspelde trend en regeringen stellen lastige vragen (sept. 2013)

Global warming a tool of the West  Een openhartige kijk uit Rusland  op onze westerse wijze  van beleid en handelen (Engels)

Joanna Nova Australia  Kritische wetenschappelijke kanttekeningen bij de argumentatie van 'Global Warming via CO2 emissies' (Engels)

Rob Walter  Een heldere visie op energiebronnen die werkelijk toekomst hebben (ijkpunt is 2050)  

De kas als energiebron  Naar een klimaatneutrale tuinbouw in 2020 via een aantal kansrijke transitie paden is volgens het rapport mogelijk

Energie monitor NL Glastuinbouw 2010 door WUR Groei Co2 emissie per saldo door meer energiegebruik tov energiereductie en duurzame energie toepassing

Aardwarmte in de Tuinbouw door WUR Duurzame energie met grote besparingspotentie is volgens dit onderzoek binnen bereik

Duitse tuinbouw luidt de noodklok; het stimuleringsbeleid van zonne- en windenergie met subsidie heeft alleen geleid tot zeer hoge energietarieven

Nederlandse Tuinders houden lage belasting op aardgas in ruil voor minder Co2 uitstoot op verzoek Kabinet van Rutte II aan Brussel, januari 2013

Luchtvracht en CO2  Productie en transport van tuinbouwproducten in samenhang bezien voor een lagere CO2 emissie.

Plantlab Zeer innovatieve duurzame methoden en technieken om het wereldvoedsel - en energieprobleem aan te pakken

Virent Biofuel Innovatief concept voor de productie bio-brandstof uit afvalmateriaal waar Shell aan meedoet

Altaeros Airborne Wind Turbine Een innovatieve Windenergieoplossing met hoog rendement en geen omgevingsschade (werkend prototype)

Saphonian Wind Turbine Een innovatieve windturbine, geheel zonder wieken, die 2,3 maal efficienter is dan een conventionele uitvoering

Way out Wind: revolutionaire windturbine concepten met groot vermogen voor op zee en in de lucht die de omgeving ontzien

Concentrated Solar Cell Could Be Powering Cities 'Within YearsMeer dan 3 maal zo efficient als de gebruikelijke zonnecellen en reeds in bedrijf

Can North Africa Light Up Europe with Solar Power?  Er is genoeg zonne energie, ook voor Europa, maar het moet nog wel ontwikkeld worden

BIOLITE nearly eliminates Black Carbon  Een gezonder leven en milieu-vriendelijk energie gebruik in ontwikkelingslanden door deze innovatie

ITER project, schone en overvloedige kernfusie voor een duurzame toekomst, nu in ontwikkeling door o.a. US, EU, Rusland en China gezamenlijk, met testsite in Frankrijk

De grootste Experimentele  Kernfusie Reactor is nu (2013) in aanbouw in Frankrijk ( kosten 18 Mlrd Euro), deze heeft geen nucleaire afval en er is ook geen 'melt down risico'

Met imitatie van natuurlijke processen (nomadische kudde koeien, schapen, etc.) kunnen we droge onbruikbare aarde weer groen krijgen en temperatuur en Co2 verlagen, Professor Allen Savory, 2013 (Engels)

Fracking in de VS alleen al heeft meer CO2 reductie opgeleverd dan al het wereldwijde toepassen van wind en zonne energie samen! (presentatie voor EU 2014)

Warmtenet toch echt de oplossing voor duurzame energie  en 'een gemiste kans in de glastuinbouw tot nu toe' (2014)

Mocht een link niet werken dan svp melden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.