Wie zijn wij

Platform “Duurzaam kan zoveel beter” is een gemêleerd gezelschap van bewoners uit verschillende delen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen.

Dit platform is ontstaan in reactie op het bekend worden van de plannen van vier tuinders en een projectontwikkelaar om vijf grote windturbines te willen plaatsen op hun terreinen langs de N470. Gezamenlijk hebben we nagedacht en gesproken over het plan van de tuinders en unaniem verwerpen we het idee voor windturbines langs de N470.

Dat doen we niet zomaar. Daar zijn goede argumenten voor. Deze argumenten hebben we beschreven in onze notitie Duurzaam kan zoveel beter..."
Het gaat daarbij zowel om aspecten van natuur- en milieuschade als om gezondheid, leefbaarheid en effecten voor de waarde van bezittingen van burgers.

De standpunten van het platform zijn door ons, middels een petitie, voorgelegd aan de bevolking van het omliggende gebied. Een overweldigende meerderheid van 86% steunt onze afwijzing van het turbineplan. Naast de meer dan 1.450 handtekeningen hebben ook vijf natuur- en milieuverenigingen een steunbrief gestuurd, waaronder de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland, die de provincie hebben geadviseerd bij het opstellen van hun plaatsingsvisie. Wij menen dan ook te mogen stellen dat het platform spreekt namens een zeer groot aantal belanghebbenden.

Als u, naar aanleiding van onze notitie of de overige informatie op deze website, vragen of opmerkingen hebt kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WINDENERGIE IN PIJNACKER-NOOTDORP, VAAK GESTELDE VRAGEN:

Wie wil windturbines in onze gemeente?
Door de huidige subsidieregelingen levert het plaatsen van windturbines de eigenaar van de turbines en de grond veel geld op. Projectontwikkelaar Wind & Co wil daarom graag windturbines langs de N470 bouwen, wat ook voor de vier tuinders die daar grond bezitten financieel aantrekkelijk is. Het is, als alle negatieve aspecten buiten beschouwing worden gelaten, in theorie ook een mooi groen en duurzaam verhaal waarvoor politici warm kunnen lopen en waarmee de gemeente een deel van haar doelstelling zou kunnen realiseren dat Pijnacker-Nootdorp in 2050 energie-neutraal zou moeten zijn. Momenteel (februari 2013) heeft de gemeente nog niet formeel een standpunt ingenomen om windturbines te willen toestaan en houdt zij een themabijeenkomst op 5 maart om inzichten van betrokkenen te peilen.

Wat vindt de bevolking er van?
Een zeer ruime meerderheid (86%) van de bevolking is tegen het exploiteren van windturbines langs de N470. In mei 2012 is een petitie hierover met meer dan 1.400 handtekeningen van burgers en natuur- en milieuorganisaties aangeboden aan wethouder Staalduine.  Dat was een initiatief van bezorgde burgers en natuurverenigingen die zich hebben verenigd in het platform “Duurzaam kan zoveel beter”. Gezamenlijk hebben zij nagedacht en gesproken over het plan en unaniem het idee voor windturbines langs de N470 verworpen, onderbouwd met argumenten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Het rapport van het platform heeft betrekking op effecten voor leefomgeving, dier en milieu, horizonvervuiling en prijsontwikkeling onroerend goed. Op de website: www.windturbinesn470nee.nl is het gehele rapport te vinden.

Wat vinden natuur- en milieuverenigingen er van?
Vijf verschillende natuur- en milieuverenigingen hebben hun steun uitgesproken voor de conclusie van het rapport “Duurzaam kan zoveel beter” van het gelijknamige platform. Ook zij vinden dat het plaatsen van windturbines in of aan de rand van natuurgebied Zuidpolder moet worden verboden vanwege de grote nadelige effecten. Voor vergelijkbare gebieden in onze gemeente kan een vergelijkbaar standpunt worden verwacht.

Wat vindt de provincie er van?
De provincie Zuid-Holland staat windturbines in Pijnacker-Nootdorp niet toe. Op 30 januari 2013 is de “Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte” vastgesteld. In deze geactualiseerde structuurvisie is, na een doordachte afweging van de diverse belangen, zowel die van duurzaamheid als die van burgers en natuur, besloten dat plaatsing van windturbines slechts kan plaatsvinden in specifiek daartoe aangewezen gebieden, en daarbuiten verboden is. Dit mede omdat “landschappelijke kwaliteiten centraler komen te staan in het ruimtelijk beleid en de nieuwe generatie windturbines (en daarmee de invloed op het landschap) aanzienlijk groter is dan circa tien jaar geleden”. De omgeving van de N470, noch enige andere locatie in Pijnacker-Nootdorp is door de provincie aangewezen, en het is de gemeente expliciet niet toegestaan bestemmingsplannen zodanig te wijzigen dat het plan van de tuinders en projectontwikkelaar Wind&Co of welk ander turbineplan met een omvang van groter dan 30 kW dan ook binnen de gemeentegrenzen kan worden doorgezet.

Is overlast niet onvermijdelijk?
Voorstanders zeggen soms dat overlast van windturbines door omwonenden voor lief moet worden genomen “want een weg geeft ook overlast en die worden ook aangelegd”. Dit is echter een drogreden. Een groot verschil is namelijk dat een weg van A naar B gaat en daarmee logischerwijs aan één locatie gebonden is, terwijl voor windenergie geldt dat deze volstrekt niet hoeft worden opgewekt bij de gebruiker omdat elektriciteit gemakkelijk getransporteerd kan worden. Windparken in zee, voldoende ver van de kustlijn, geven nauwelijks overlast voor burgers en de opgewekte stroom kan door iedereen worden afgenomen, ook door tuinders in Pijnacker. Daar kunnen tuinders die hun enorme energieverbruik willen vergroenen ook vrijelijk in investeren. Ook de gemeente zou dat, indien gewenst, kunnen doen.

Wat zijn de lokale nadelen van grote windturbines?
Er zijn voor de directe omgeving veel nadelige effecten aan windturbines verbonden. Hierbij valt te denken aan:
- geluidsoverlast met vastgestelde gezondheidsschade;
- slagschaduw van de wieken;
- horizonvervuiling en verrommeling van open landschappen;
- verstoring van de habitat van vogels (o.a. fourageer- en trekroutes) en andere dieren;
- verstoren van rust en natuurbeleving in recreatiegebieden;
- forse waardedaling van onroerend goed (door de overheid erkend door verlaging van de WOZ-waarde);
- verdere beperking van groen en natuur door de noodzakelijke wegen en andere infrastructuur die beschikbaar moet worden gemaakt voor zeer zwaar verkeer tijdens de bouw en voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. Er bestaat veel onderzoek, documentatie en jurisprudentie ten aanzien van deze nadelen.

Zijn er alternatieven voor windenergie in onze gemeente?
Ja! Er zijn veel betere alternatieven voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp om bij te dragen aan de doelstelling van een energieneutrale gemeente in 2050. Zet in op energiebesparing, aardwarmte, zonne-energie, samenwerkingsprojecten in de tuinbouw, investeringen in windparken op zee of koop overtollige windstroom uit het buitenland (Duitsland). En ook nu al kan iedereen besluiten slechts groene stroom te willen afnemen van het energiebedrijf.

Zijn tegenstanders niet gewoon NIMBY’s (not in my backyard)?
Nee, de tegenstanders van de plannen om windturbines in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te plaatsen zijn bezorgd over hun lokale leefomgeving. En als omwonenden daar niet voor in de bres springen, wie dan wel? De term NIMBY wordt vooral gebruikt door voorstanders om tegenstanders een negatief kwalificerend etiket op te plakken. In een RIVM-rapport dat in 2008 al werd gepubliceerd wordt e.e.a nader toegelicht. (RIVM Briefrapport 609333002/2008, “Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden”)

Waarom stond de gemeente geen windturbine toe op industrieterrein HERON?
“Bedrijfseconomische gronden”! In het vorige provinciale beleid met betrekking tot windenergie (de nota “Wervelender”) stond voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de opdracht om op industrieterrein HERON een windturbine te realiseren. Dit was de enige locatie (langs een snelweg en op een industriegebied) die voldeed aan de destijds minder strenge criteria van de provincie. De gemeente heeft zich hier tegen verzet en heeft besloten om daar geen gevolg aan te geven. De redenen hiervoor (collegevergadering 17 mei 2011) waren dat het “teveel ruimte kost” en dat de overige percelen moeilijker verkoopbaar zouden worden en/of minder op zouden leveren. Het zou wel buitengewoon onrechtvaardig zijn als de negatieve effecten op verkoopprijzen bij ongerealiseerde gemeentelijke projecten reden zijn tot het afzien van plaatsing, maar dat dezelfde nadelige effecten en overlast voor grote groepen burgers plaatsing niet in de weg zouden staan.
Het kan toch niet zo zijn dat als enige maatstaf het criterium “geld” wordt gebruikt? Wezenlijke immateriële overwegingen betreffende leefbaarheid en kernwaarden (ruimte, groen, recreatie) voor onze gemeente die in de Toekomstvisie zijn vastgelegd worden daarmee volledig terzijde geschoven. Daarin staat namelijk: Het groene buitengebied voorop te stellen als belangrijkste onderscheidende kwaliteit. Door de recreatieve gebruiksfunctie verder vorm te geven biedt Pijnacker-Nootdorp een unieke toegevoegde waarde aan de inwoners van de gemeente én van de metropool””.

Het rapport van Green Spread geeft toch een goed onderbouwd overzicht van mogelijke locaties?
Nee! Helaas is het rapport van het bureau Green Spread onder de maat en niet geschikt om ruimtelijk beleid op te baseren. Belangrijke tekortkomingen zijn:
- Het is in strijd met het geldende provinciaal beleid.
- Het criterium afstand tot woningen is ongefundeerd op een veel te kleine 300 meter gesteld wat volstrekt niet aansluit bij de huidige kennis met betrekking tot windturbineoverlast en normen die bijvoorbeeld in andere landen worden gebruikt (tot wel twee kilometer!).
- Natuur- en recreatiewaarden blijven onderbelicht en dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld de omgeving van de Ackerdijkse plassen, de Dobbeplas, het Balij- en Bieslandse Bos en de Zuidpolder als geschikte locaties worden genoemd. Dit is ondenkbaar en onzinnig en laat zien dat de gebruikte criteria niet juist, of niet juist toegepast zijn.
- Het rapport is in strijd met de kernwaarden zoals opgenomen in het gemeentelijk beleidsdocument  “Toekomstvisie 2040” (juni 2012).
De gemeente zou zich niet moeten verlaten op dit rapport maar in lijn met de provinciale visie hun beleid moeten formuleren. Dat is betrouwbaar openbaar bestuur!

DUURZAAM KAN ZOVEEL BETER!